Prírodný zeolit

Prístup ku kvalitnej pitnej vode nie je všade úplnou samozrejmosťou. Náš spôsob konzumného spôsobu každodenného života podporuje zvýšený výskyt a pravdepodobnosť  náhleho a nekontrolovaného uvoľňovania rôznych znečisťujúcich látok do životného prostredia. Priemyselné  odpadové vody obsahujú širokú škálu znečisťujúcich toxických látok vo forme  katiónových a aniónových zlúčenín. Do odpadových vôd sa dostávajú aj  extrémne jedovaté organické substancie, ktoré sú pre človeka a životné prostredie ako také veľmi škodlivé. Preto je vývoju nových, účinných a lacnejších technológií pre dekontamináciu znečistených vôd venovaná rozsiahla vedecko-výskumná a aj aplikačná pozornosť. Medzi ne určite patrí aj zeolit a technológie založené na používaní zeolitu ako filtračného a adsorpčného substrátu.

Prírodný zeolit s vynikajúcimi adsorpčnými vlastnosťami

Existuje určite množstvo rozmanitých možností a postupov ako dekontaminovať určitým spôsobom a do určitej miery znečistené životné prostredie. Medzi týmito technikami sú adsorpčné procesy považované za jednoduchšie a  účinné čistiace filtračné postupy, ktoré do značnej miery závisia od vývoja účinných sorbentov.  Zeolit ako surovina je v centre záujmu výskumných pracovísk. Všeobecne platí, že doposiaľ známe sorbenty na báze zeolitových materiálov sú bezpečné pre zdravie človeka a neškodia životného prostrediu. K dnešnému dňu bolo vyvinutých mnoho filtračných produktov na báze prírodného zeolitu, ktoré sú schopné účinne degradovať niektoré ťažké kovy a organické jedovaté látky prítomné  v kontaminovanom prostredí. Každú chvíľu sú v odbornej literatúre publikované  výsledky prác  o možnostiach praktického využitia prírodných zeolitov aj s modifikovaným povrchom. Široko sú diskutované aj možnosti zeolitu v upravenej forme pre odstránenie aniónov, katiónov a organických znečisťujúcich látok z kontaminovaných vôd a zemín.

Čistiace technológie aj na báze zeolitu

Nikto nepochybuje o tom, že rozvoj a využívanie rozmanitých technológií prospieva nám a našim predstavám o tom, ako kvalitne a ako vôbec chceme žiť. Avšak nárast technológií v našej spoločnosti sa stal príčinou vážnej problematiky ochrany a tvorby  životného prostredia. Je to nielen životne dôležitá dostupnosť a kvalita pitnej vody, ale aj zamedzovanie nebezpečných  vplyvov industrializačných procesov. Existovala a stále existuje reálna hrozba vypúšťania pozoruhodných množstiev rôznych druhov znečisťujúcich látok do životného prostredia. Zeolit ako adsorpčný materiál je študovaný aj používaný už niekoľko desaťročí.

Prírodný zeolit má vynikajúce adsorpčné a filtračné vlastnosti.

Prírodný zeolit má vynikajúce adsorpčné a filtračné vlastnosti.

Prírodný zeolit a jeho ložiskové akumulácie

Vzhľadom k výborným selektívnym vlastnostiam prírodného zeolitu k rôznym kontaminantom a hojnosť týchto výnimočných zeolitových  minerálov vo forme ložísk nerastných surovín, doslova predurčuje využitie prírodných zeolitových materiálov pre sanáciu životného prostredia. Kryštalochemické vlastnosti povrchovo upraveného zeolitu sa študujú v mnohých vedných odboroch anorganickej aj organickej chémie. Väčšina praktických aplikácií zeolitu v posledných desiatich rokoch bola zameraná na odstránenie amónia a ťažkých kovov z kontaminovaných prostredí. Zeolit ako adsorbent má svoje využitia aj v čistiacich technológiách najmä v petrochemickom priemysle a pri eliminácii  jedovatých organických molekúl zo znečistených médií. Môže byť použitý pri sorpcii niektorých toxických aniónov v technológii čistenia vodných plôch a tokov odpadových vôd.

Tagged:

Pridaj komentár